اردوها و بازدیدها

بازدید از مرکز دیتا سنتر و سالن دستگاه مخابرات
بازدید از مرکز دیتا سنتر و سالن دستگاه مخابرات شهرستان نیشابور
 
نقشه سایت