همکاران سالتحصیلی ۹۸-۹۷ پورتال شخصی همکاران                   پست الکترونیک
خانم فاطمه مهدوی 
فوق دکترای زیست مولکولی ( سیستمهای بیولوژی)
http://hs.koosha.sch.ir/drmahdavi drmahdavi [at] koosha.sch.ir
     
خانم ملیکا محمد زاده
دانشجوی دکترای تخصصی تربیت بدنی
http://hs.koosha.sch.ir/mohammadzadeh mohammadzadeh [at] hs.koosha.sch.ir
خانم زهره حسینی 
کارشناسی ارشد زیست شناسی
http://hs.koosha.sch.ir/hosseini hosseini [at] hs.koosha.sch.ir
خانم سمیه زرندی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
http://hs.koosha.sch.ir/zarandi zarandi [at] hs.koosha.sch.ir
خانم شکوه نظافتی
کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی
http://hs.koosha.sch.ir/nezafati nezafati [at] hs.koosha.sch.ir
خانم اکرم افتخاری نسب
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
http://hs.koosha.sch.ir/eftekhari eftekhari [at] hs.koosha.sch.ir
خانم رقیه مهماندوست
دکتری زبان و ادبیات فارسی
http://hs.koosha.sch.ir/mehmandoust mehmandoust [at] hs.koosha.sch.ir
خانم آرزو محمدی
کارشناسی ارشد ریاضیات گرایش بهینه سازی تصادفی
http://hs.koosha.sch.ir/mohammadi mohammadi [at] hs.koosha.sch.ir
خانم نرجس خانلقی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
http://hs.koosha.sch.ir/khanleghi khanleghi [at] hs.koosha.sch.ir
خانم اکرم عجمی اول
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
http://hs.koosha.sch.ir/ajami
ajami [at] koosha.sch.ir
خانم غزل عظیمی
کارشناسی معماری
http://hs.koosha.sch.ir/azimi azimi [at] hs.koosha.sch.ir
 
 
نقشه سایت