مدیریت دبیرستان

 
 
 دکتر فاطمه مهدوی 
 فوق دکترای زیست مولکولی
 دکترای مهندسی ژنتیک
 
 
 
سوابق تدریس و اجرایی
پژوهشگر و مدرس انستیتو سیستم های زیستی دانشگاه UKM مالزی (۱۳۹۲-۱۳۹۵)
عضو هیات علمی دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه UCSI  کوالالامپور - مالزی (۱۳۹۰-۱۳۹۲)
مشاور و عضو تیم توسعه ی میان رشته های بیوتکنولوژی در دانشگاه صنعتی ارومیه زیر نظر دکتر ایرج میرزایی ریاست وقت دانشگاه (۱۳۹۱-۱۳۹۲)
مشاور و معاون پژوهشی مدارس غیر دولتی کوشا خراسان رضوی (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور (۱۳۸۴-۱۳۸۵)
مدرس دانشکده کشاورزی -  دانشگاه فنی و حرفه ای نیشابور (۱۳۸۳-۱۳۸۵)
مدرس و کارشناس دانشکده زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور (۱۳۸۵-۱۳۸۶)
 
 
سوابق پژوهشی و فعالیت های علمی
سرپرست تیم پژوهشی گیاهان دارویی Garcinia Mangostana در انستیتو سیستمهای زیستی دانشگاه ملی مالزی (۱۳۹۲-۱۳۹۴)
عضو تیم پژوهشی گیاهان دارویی در انستیتو سیستمهای زیستی دانشگاه ملی مالزی (۱۳۹۲-۱۳۹۴)
عضو کارگروه تهیه پایگاه داده ژنتیکی گیاهان دارویی در انستیتو سیستمهای زیستی دانشگاه ملی مالزی (۱۳۹۲-۱۳۹۴)
محقق ارشد شرکت آرین افرند (۱۳۹۵-۱۳۹۶)
عضو تیم تحقیقات مقابله با بیماری پژمردگی فوزاریومی موز (Musa spp.)در شرق آسیا (۱۳۸۶-۱۳۹۱)
سرپرست گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه UCSI مالزی (۱۳۹۰-۱۳۹۲)
 
 
گزیده مقالات علمی بین المللی منتشر شده
 
Mahdavi-Darvari. F, Normah. M.N (2016). New insight into early somatic embryogenesis of mangosteen (Garciana mangostana) through de novo and comparative transcriptome analyses ,Trop- ical Plant Biology,10(1):30-44 doi:10.1007/s12042-016-9182-3.

 

Mahdavi-Darvari. F, Normah. M.N, Ismanizan. I (2015). Epigenetic regulation and gene mark- ers as signals of early somatic embryogenesis, Plant Cell Tissue and Organ Culture,120:407-422.

 

Mahdavi. F, Maziah. M, Normah. M.N (2014). Optimization of particle bombardment parame- ters for DNA delivery into the male flowers of banana, Biologia, 69(7): 888-894.

 

Mahdavi. F, Sariah. M, Maziah. M (2012). Expression of rice thaumatin-like protein gene in transgenic banana plants enhances resistance to fusarium wilt. Applied Biochemistry and Biotech- nology, 166(4):1008-1019.

 

Mahdavi D.F, Maziah M, Sariah M, Puad M.P (2010). Transient expression of GFP in male flowers of Musa spp. cv. Nangka using particle bombardment. The 35th Annual Conference of the MSBMB, July 27-28, Bangi, Malaysia.

 

Maziah M., Sreeramanan R., Htwe N.N.,Mahdavi D. F. (2010). Applications of transgenic tech- nology to produce stress-tolerant crop plants, Application of Transgenic Technology in Agriculture, December 10, Malaysia.

 

Mahdavi D.F, Sariah M, Puad M.A, Maziah M (2010). Micropropagation of some Malaysian ba- nana and plantain (Musa sp.) cultivars using male flowers. African Journal of Biotechnology 9(16): 2360-2366.

 

Shirani S, Mahdavi D.F, Maziah M (2009). Morphological abnormality among regenerated shoots of banana and plantain (Musa spp.) after in vitro multiplication with TDZ and BAP from excised shoot tips. African Journal of Biotechnology 8 (21):5755-5761.

 

Shirani S, Maziah M, Sariah M, Zakaria W.B and Mahdavi D.F (2009). Effects of cytokinins on proliferation rate and abnormality index of banana (Musa spp.). ISHS/ProMusa banana symposium: Global Prospectives on Asia Challenges, September 14-18, Guangzhou, China.

 

Khodadadi M., Rastegar J., Sobhani M., Mahdavi. F, (2009). Investigation on growth pattersn of Iranian onion cultivars based on physiological indices. Journal of Seed and Plant Improvement.

 

Mahdavi D.F, Maziah M, Sariah M, Puad M.P and Shirani S (2009). The effect of different cytokinins on plant regeneration from male flowers of banana. ISHS/ProMusa banana symposium: Global Prospectives on Asia Challenges, September 14-18, Guangzhou, China.

 

Maziah M, Mahdavi D.F, Sariah M, Puad M.P and Shirani S (2009). Effect of cytokinins on the proliferation rate of banana (Musa spp.) Plantlets. ISHS/ProMusa banana symposium: Global Prospectives on Asia Challenges, September 14-18, Guangzhou, China.

 

Khaniki G. B., F. Mahdavi, Asri Y. (2007). Phytosociological study of Malhe plain of Neishabour, Journal of Pajouhesh-va-Sazandegi.

 

Maziah M, Mahdavi D.F, Sariah M and Puad M.P.”Production of Disease Pisang Nangka (AAB) Tolerant by Expressing the Rice Thaumatin-Like Protein (TLP) Gene”. Pameran Reka cipta, Penye- lidikan dan Inovasi 2010 (PRPI’10), July 20-22 (2010), Universiti Putra Malaysia.

 

Maziah M, Mahdavi D.F, Shirani S, Sariah M and Zakaria W.B. ”Reducing the Rate of Abnormal- ity Index in Tissue-cultured Banana Cultivars”. Reka cipta,Penyelidikan dan Inovasi 2009 (PRPI’09), July 28 (2009), Universiti Putra Malaysia
                                                                                                                                                                                                                                     
 
ارتباط با مدیریت:
تلفن تماس: ۴۳۳۳۲۵۵۵-۰۵۱
پست الکترونیک: drmahdavi [at] koosha.sch.ir
 
 
نقشه سایت